DISCLAIMER
THE SMALL PRINT

  • NL
  • UK
//DEFINITIES

We are Now: We are now en haar dochterondernemingen: Art Now, A guy called Billy en Fearless Studio;
Website: we-are-now.group;
Gebruiker: Bezoekers van de website;

Bedrijf: We are Now de bevoegde uitgever van de webpagina.

//INLEIDING

We are Now geeft u hierbij toegang tot haar website www.visit-now.nl en haar dochterpagina's;
 We are Now publiceert op deze website informatieve teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

//INFORMATIE

We are Now werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website met regelmaat. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is:

We are Now geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website verstrekt wordt;

We are Now biedt geen garantie over de veiligheid van deze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van deze website:

We are Now verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleent.

//HYPERLINKS

We are Now is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt.

//AANSPRAKELIJKHEID

We are Now kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, geleden door het gebruik van de informatie op onze website;

We are Now zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen; We are Now kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van veranderingen of het beëindigen van de website;
 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie die verstrekt wordt op de website.

//AUTEURSRECHT

Alle rechten waaronder de intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en beeldmateriaal op deze website liggen We are Now en/of haar leveranciers.
Gebruik van deze informatie en beeldmateriaal is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van We are Now;
 Ben je dit nog steeds aan het lezen? Het is allemaal vrij standaard hoor.

Deze Disclaimer is laatst gewijzigd op 17 augustus 2020.
//DEFINITIONS

We are Now: We are now and her subsidiaries: Art Now, A guy called Billy and Fearless Studio;
Website: www.visit-now.nl;

User: Visitors of the website;

Company: We are now the authorised publisher of the web page.

//PREFACE

We are Now gives you access to her website www.visit-now.nl and her subsidiary pages;
 We are Now publishes informative texts, images and other materials on this website.


The following applies to our website. By using the website you agree with this disclaimer.


//INFORMATION

We are Now updates the content of the website regularly and regularly updates the website. Despite these efforts, it is possible that the content of this website is incomplete or out of date:

We are Now in no way guarantees the correctness or completeness of the information provided on this website;

We are Now does not guarantee the safety of this website and can therefore not be held liable for any damage that is directly or indirectly suffered by using this website:

We are Now provides information on its website without any guarantee or warranty. No rights can be derived from the information on the website in any way.


//HYPERLINKS

We are Now is not responsible for pages of external parties referred to.


//LIABILITY

We are Now can not be held liable for any damage whatsoever suffered by the use of the information on our website;

We are Now will change or terminate the website at its own discretion and at any time;

We are Now can not be held liable for the consequences of changes or the termination of the website;

The user is responsible for the use of all information provided on the website.


//COPYRIGHT

All rights including the intellectual property rights to all content information and images on this website are We are Now and / or its suppliers. Use of this information and images is not permitted without written permission from We are Now;
Are you still reading this? It is all pretty standard though.


This Disclaimer was last modified on August 17th, 2020.